FAST 050

Víceúčelové disperzní lepidlo na latexové bázi perfektní pro pokládku většiny celoplošnýchkoberců, výborné pro instalaci PVC s filcovým podkladem, snadno roztíratelné, nehořlavé

Doporučené použití: pro celoplošné koberce - Juta, AcitonBac, Enhancer, Unitary, PVC - filcový podklad.

Pužití:  na vyrovnané betonové podklady, PVC, dřevotřísku, dřevěné podlahy a ostatní upravené podklady.

Balení:  plastový kbelík / hmotnost - 18,10 kg, objem - 15,10 l

Otevřená doba: cca 45 minut.

Doba odvětrání:  15 minut.

Skladování a životnost:  v uzavřených nádobách při teplotách 15oC až 25oC, nejdéle po dobu jednoho roku - NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM NIŽŠÍM NEŽ 12oC.

Spotřeba:  pro ActionBac / Juta je cca 50 m2 na jedno balení, pro filcové PVCje cca 65 m 2na jedno balení.

Čištění:  nářadí doporučujeme čistit za tekutého stavu vodou a mýdlem, zaschlé pak rozpouštědly a lihem.

Pracovní postup:  48 hodin před instalací, během a po dokovčení práce by měla mít místnost i materiál teplotu cca 18oC.
Zameťte podlahu a odstraňte veškeré nečistoty.
Ujistěte se, že podklad není mastný, znečištěn, nebo jinak potřísněn, což by mohlo snížit účinnek lepidla.
Neaplikujte na silně navlhlé či alkalizované podlahy.
Lepidlo roztírejte pouze k tomu určeným nářadím (stěrkou).
Po rozetření se může krytina ihned pokládat.
Při instalaci velkých ploch by doba neměla přesahovat 60 minut.
Očistětenářadí a odstraňte lepidlo hadříkem, mýdlem a vodou.

PREVENTIVNÍ OCHRANA
Zamezte styku lepidla s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv. Pracujte puze v dobře větraných prostorách. Před pracovní přestávkou a po práci si pmyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

PRVNÍ POMOC
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasaženíočí a požití vyhledejte lékařské ošetření.